ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προεργασία

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm μπορεί να τοποθετηθεί σε πληθώρα νέων υποστρωμάτων (π.χ. σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή, τσιμεντοσανίδα, OSB) ή υφιστάμενων υποστρωμάτων (π.χ. βαμμένη επιφάνεια ή σοβατισμένη). Πριν την έναρξη της τοποθέτησης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm πρέπει να προηγηθούν ορισμένες εργασίες ανάλογα με το είδος της κατασκευής.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σε νέες κατασκευές πρέπει:

 • Να γίνει έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και σχετικά επίπεδο. Σε περίπτωση που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις της επιπεδότητας που δεν μπορούν να καλυφθούν με διαφορετικά πάχη πολυστερίνης πρέπει να προηγηθεί σοβάτισμα.
 • Οι μαραμαροποδιές να έχουν τοποθετηθεί και να προεξέχουν από την τελική επιφάνεια της εξωτερικής θερμομόνωσης.
 • Οι ψευτόκασες (αν χρησιμοποιηθούν) να έχουν τοποθετηθεί.
 • Να έχουν ολοκληρωθεί οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις στις όψεις.
 • Οι εργασίες που αφορούν την κατασκευή της στέγης ή τη στεγάνωση του δώματος.
 • Να έχουν γίνει οι τσιμεντοκονίες στα μπαλκόνια και η στεγάνωση από την ανιούσα υγρασία.

ΠΑΛΑΙΑ/ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σε υπάρχουσες κατασκευές πρέπει:

 • Να γίνει έλεγχος της κατάστασης του υποστρώματος το οποίο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, σχετικά επίπεδο και χωρίς σαθρά τμήματα.  Σε περίπτωση που παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις της επιπεδότητας που δεν μπορούν να καλυφθούν με πολυστερίνη πρέπει να προηγηθεί σοβάτισμα.
 • Να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής των σαθρών σημείων του υποστρώματος.
 • Έλεγχος και επιδιόρθωση των περασιών με τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία της κατασκευής (αλουμίνια, παράθυρα, μαρμαροποδιές).
 • Να μεταφερθούν τα ηλεκτρολογικά και τα υδραυλικά στο επίπεδο της νέας τελικής επιφάνειας που θα δημιουργηθεί μετά την τοποθέτηση του συστήματος VITEXTHERM.

 

 • Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες μικρότερες από 50C και μεγαλύτερες από 350C.
 • Σε περίπτωση διαβροχής της επιφάνειας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών πρέπει να στεγνώσει πλήρως το υπόστρωμα πριν τη συνέχιση των εργασιών.
 • Για την αντιμετώπιση πιθανών τεχνικών προβλημάτων στην εξωτερική όψη από την προσθήκη της εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας για να βρεθεί η βέλτιστη τεχνο-οικονομικά λύση.

Ζώνη υψηλής στεγάνωσης

 • Αρχικά δημιουργείται η ζώνη υψηλής στεγάνωσης περιμετρικά της κατασκευής και σε ύψος μέχρι 50 cm από τη στάθμη του εδάφους.
 • Για τη στεγάνωση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης VitexTherm χρησιμοποιείται το στεγανωτικό κονίαμα VITEXTHERM VT-10 σε συνδυασμό με την βελτιωτική ρητίνη VITEXTHERM VT-20.
 • Εφαρμόζουμε το προϊόν με σκληρή βούρτσα σε δύο ή περισσότερα στρώματα (το επιθυμητό πάχος ανά στρώση είναι 1 mm). Κάθε επόμενη στρώση εφαρμόζεται σταυρωτά, πριν στεγνώσει καλά η προηγούμενη.
 • Στην ζώνη υψηλή στεγάνωσης γίνεται επικόλληση της διογκωμένης πολυστερίνης αυξημένης πυκνότητας VITEXTHERM EPS 200 ή VITEXTHERM COMBO EPS 100 για την προστασία του συστήματος από τις ανιούσες υγρασίες και τις εξωτερικές καταπονήσεις.
 • Ο μεταλλικός οδηγός εκκίνησης τοποθετείται πάνω από τη ζώνη στεγάνωσης.

Τοποθέτηση οδηγού εκκίνησης

Ο ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ τοποθετείται στο κάτω άκρο για την ευθυγράμμιση του συστήματος. Αρχικά, επιπεδώνουμε την επιφάνεια οριζόντια με αλφάδι και κάθετα με χρήση νήματος και πλαστικών αποστατών. Οι μεταλλικοί οδηγοί στερεώνονται στην τοιχοποιία ανά 30cm με το ΒΥΣΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ και ενώνονται μεταξύ τους με τον ΣΥΝΔΕΤΗΡΑ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ. Πιθανές ανωμαλίες του υποστρώματος διορθώνονται με τη χρήση ειδικών αποστατών. Οι ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ τοποθετούνται με  απλό κούμπωμα στο βύσμα και έχουν τη δυνατότητα μεταξύ τους συνδυασμού για μεγαλύτερα πάχη.

Επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών

Το κονίαμα GNK 10G αναμιγνύεται  με 6 λίτρα καθαρό νερό, με τη χρήση ηλεκτρικού αναδευτήρα χαμηλών στροφών έως ότου προκύψει ένα ομοιογενές κολλώδες μίγμα. Το μίγμα παραμένει 5 – 10 λεπτά προκειμένου να ωριμάσει και αναδεύεται ξανά για μικρό χρονικό διάστημα.

Το κονίαμα  GNK 10G εφαρμόζεται είτε περιμετρικά της πλάκας και σε επιλεκτικά σημεία στο κέντρο της με μυστρί αρκεί η συγκολλητική ουσία να καλύπτει τουλάχιστον το 40% της προς επικόλληση επιφάνειας του μονωτικού.

Σε επίπεδα υποστρώματα (π.χ. γυψοσανίδα, τσιμεντοσανίδα) το υλικό συγκόλλησης GNK 10G εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επιφάνεια της θερμομονωτικής πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα.

Ο χρόνος χρήσης του έτοιμου μίγματος είναι 1 – 3 ώρες, ανάλογα με την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης  VITEXTHERM EPS 80 WHITE ή VITEXTHERM EPS 80 GRAPHITE ή VITEXTHERM EPS 100 GRAPHITE PLUS  ή πετροβάμβακα VITEXTHERM MINERAL WOOL τοποθετούνται σταυρωτά από κάτω προς τα πάνω, εφαπτόμενη η μία πλάκα με την άλλη και προσέχοντας τη μη ύπαρξη κατακόρυφων αρμών.

Το κονίαμα επικόλλησης GNK 10G δεν πρέπει να εφαρμόζεται στους αρμούς των θερμομονωτικών πλακών και σε περίπτωση που εισέλθει κατά την τοποθέτηση πρέπει να αφαιρείται.

Τυχόν διάκενα με πλάτος μέχρι 3mm πληρώνονται με τον MAXI GUN FOAM, ενώ μεγαλύτερα διάκενα πληρώνονται με λεπτά κομμάτια θερμομονωτικών πλακών.

Οι θερμομονωτικές πλάκες στις γωνίες πλέκονται μεταξύ τους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρμοί. Οι θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και ειδικά οι γραφιτούχες δεν πρέπει να αφήνονται εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία και πρέπει να προστατεύονται από αυτήν.

Απαγορεύεται η δημιουργία οριζόντιων και κάθετων αρμών στις γωνίες των ανοιγμάτων (π.χ. παράθυρα, πόρτες). Η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να διατηρείται μεταξύ αρμών και ακμής ανοιγμάτων είναι 15cm.

Το κενό που δημιουργείται μεταξύ του ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ και του εδάφους πληρώνεται με πολυστερίνη. Η πολυστερίνη δεν πρέπει να εφάπτεται στο δάπεδο (πλακάκι ή τσιμεντοκονία) ή σε σταθερά δομικά στοιχεία (π.χ. κάτω μέρος προβόλου).

Στα σταθερά δομικά στοιχεία πρέπει να αφήνεται αρμός 5mm και να πληρώνεται το κενό με αφρό χαμηλής διόγκωσης MAXI GUN FOAM προκειμένου το σύστημα να μπορεί να παραλάβει συστολο-διαστολές. Μεταξύ δαπέδου και θερμομονωτικού υλικού ή άλλων σημείων που  υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης υγρασίας, ο αρμός πληρώνεται με πολυουρεθανική μαστίχη προκειμένου να προστατευτεί από τις υγρασίες του περιβάλλοντος.

Επίσης στα ανοίγματα το θερμομονωτικό υλικό πρέπει να γυρίζει στους λαμπάδες για την αποφυγή θερμογεφυρών (συμπύκνωση υδρατμών, απώλεια ενέργειας). Ο αρμός μεταξύ θερμομόνωσης και αλουμινίου πρέπει να καλύπτεται με πολυουρεθανική μαστίχη ή αυτοδιογκούμενη ελαστική ταινία. Μετά την τοποθέτηση της πολυστερίνης ακολουθεί εξομάλυνση της επιφάνειας με τριβείο.

Σε περιπτώση που η επιφάνεια παραμείνει χωρίς την εφαρμογή αντιρρηγματικής στρώσης για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία η παραπάνω διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί (Ελαφρύ τρίψιμο με τριβείο πολυστερίνης.)

Υπάρχει η δυνατότητα επικόλλησης των πλακών πολυστερίνης με τη χρήση αφρού πολυουρεθάνης GNK FOAM. Ο αφρός ανακινείται για περίπου 30 δευτερόλεπτα και βιδώνεται στο πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης. Εφαρμόζεται το υλικό στην πλάκα πολυστερίνης και στη συνέχεια τοποθετείται η πολυστερίνη στην τοιχοποιία. Ο αφρός πρέπει να εφαρμόζεται σε επιπεδωμένες επιφάνειες.

Μηχανική Στερέωση με βύσματα

Η τοποθέτηση των βυσμάτων γίνεται 2 ημέρες μετά την επικόλληση των πλακών πολυστερίνης προκείμενου το κονίαμα να έχει σκληρυνθεί επαρκώς.

Αρχικά η πολυστερίνη φρεζάρεται με πλαστική ή μεταλλική φρέζα. Τα βύσματα τοποθετούνται με τη διάνοιξη οπής με τη χρήση τρυπανιού διαμέτρου που καθορίζεται από τη διάμετρο του βύσματος . Στη συνέχεια καρφώνονται με κρουστικό δράπανο.

Τα βύσματα πρέπει να τοποθετούνται σε σημεία όπου στο πίσω μέρος τους η πολυστερίνη έχει υλικό συγκόλλησης GNK 10G . Τοποθετούνται με κατανάλωση 4-6 τμχ/m², σε κατασκευές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και καταπονήσεις λόγω ανεμοπιέσεων. Σε κτίρια ειδικών απαιτήσεων οι θέσεις εφαρμογής των βυσμάτων και η πυκνότητα τους καθορίζεται έπειτα από συγκεκριμένη μελέτη που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του έργου και της περιοχής.

Το διάκενο μεταξύ της κεφαλής του βύσματος και της τελικής επιφάνειας της πολυστερίνης καλύπτεται με TAΠΕΣ VITEXTHERM WHITE ή TAΠΕΣ VITEXTHERM GRAPHITE η οποία επικολλείται με κόλλα GNK 10G ή αφρό πολυουρεθάνης GNK FOAM προκειμένου να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες.

Το μήκος αγκύρωσης καθορίζεται από το είδος της κατασκευής (νέα ή υφιστάμενη) και το πάχος του θερμομονωτικού υλικού. Το απαιτούμενο μήκος του βύσματος προκύπτει από τον τύπο: Lβ >= Leps + Lk + Lυφ + Lmin

Όπου:

 • Lβ= Μήκος βύσματος
 • Leps= Πάχος μόνωσης
 • Lk= Πάχος κονιάματος GNK 10G (συνήθως 1-2cm)
 • Lυφ= Πάχος υπάρχοντος σοβά
 • Lmin= Ελάχιστο βάθος στερέωσης (3,5 cm)

 

 

π.χ. Για 5cm πάχος διογκωμένης πολυστερίνης σε υφιστάμενο σοβά 2cm:

 • Lβ >= Leps + Lk + Lυφ + Lmin <=>
 • Lβ >= 5 + 1 + 2 + 3,5 <=>
 • Lβ >= 11,5 cm

Συνεπώς επιθυμητό βύσμα: VITEXTHERM PL 130

Ειδικά τεμάχια – Παρελκόμενα

Πριν την τοποθέτηση της αντιρρηγματικής στρώσης τοποθετούνται τα ειδικά τεμάχια:

 • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΣΤΑΘΕΡΟ με επικολλημένο υαλόπλεγμα τοποθετείται στις εξωτερικές γωνίες (ακμές) του κτιρίου. Εφαρμόζεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η επιφάνειά και να είναι προστατευμένη από ενδεχόμενες κρούσεις. Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK 20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτή το γωνιόκρανο. Σε πιθανή σύνδεση γωνιοκράνων (για ακμές > 2,5 m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με πλέγμα.
 • Διατίθεται και ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ PVC ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ με επικολλημένο υαλόπλεγμα , για την προστασία των μη ορθών (90°) γωνιών.
 • ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΑ PVC ΜΕ ΝΕΡΟΣΤΑΛΛΑΚΤΗ με επικολλημένο υαλόπλεγμα (10×10 cm). Χρησιμοποιούνται κατά τη μετάβαση από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες. (π.χ. άνω ακμή παραθύρων & πορτών , στεγαστή βεράντα). Τοποθετείται πρώτα το κονίαμα GNK 20W και μετά εγκιβωτίζεται σε αυτό το γωνιόκρανο με νεροσταλλάκτη. Σε πιθανή σύνδεση νεροσταλλακτών ( >2,5m) τα τεμάχια πρέπει να επικαλύπτονται με υαλόπλεγμα. Το τεμάχιο χρησιμοποιείται για την προστασία των οριζόντιων επιφανειών από τους ρύπους που έχουν επικαθίσει στα κατακόρυφα τμήματα.
 • Στις γωνίες των ανοιγμάτων πρόσοψης τοποθετείται ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ. Το πλέγμα μπορεί να παραλάβει διαγώνιες τάσεις οι οποίες αναπτύσσονται στα ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα κ.α.)
 • ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου Ε) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε ευθύγραμμη πλευρά.
 • ΠΡΟΦΙΛ ΑΡΜΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ (τύπου V) με επικολλημένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα τοποθετείται για τη δημιουργία αρμού διαστολής σε εσωτερική γωνία.

Αντιρρηγματική Στρώση

Η αντιρρηγματική στρώση εφαρμόζεται καθολικά στην επίπεδη επιφάνεια της διογκωμένης πολυστερίνης. Το κονίαμα GNK 20W τοποθετείται με οδοντωτή σπάτουλα 8 ή 10mm η οποία αφήνει συνολικό πάχος στρώσης κονιάματος 4-5 mm. Ενώ είναι νωπό το κονίαμα, εγκιβωτίζεται το ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ VITXTHERM και εξομαλύνεται με τη χρήση ίσιας σπάτουλας ή σπάτουλας μεγάλης επιφάνειας. Το υαλόπλεγμα εφαρμόζεται από πάνω προς τα κάτω με συνεχή επικάλυψη των ρολών κατά 10 cm εκατέρωθεν των δύο πλευρών του έτσι ώστε να κατανέμονται ομοιόμορφα οι τάσεις.

 • Για περαιτέρω προστασία από εξωτερικές καταπονήσεις μπορεί να εφαρμοστεί διπλό υαλόπλεγμα το οποίο τοποθετείται προτού στεγνώσει η πρώτη στρώση κονιάματος.
 • Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το υαλόπλεγμα να καλύψει όλη την επιφάνεια συμπεριλαμβανομένου των ειδικών τεμαχίων.
 • Στο σημείο συναρμογής δύο διαφορετικών τύπων θερμομονωτικών υλικών πριν την εφαρμογή της αντιρρηγματικής στρώσης θα πρέπει να τοποθετηθεί λωρίδα υαλοπλέγματος σε απόσταση τουλάχιστον 15 cm από κάθε πλευρά.

Μετά την ολοκλήρωση της αντιρρηγματικής στρώσης και αφού περάσουν 24 ώρες η επιφάνεια μπορεί να λειανθεί με τοπικό τρίψιμο για να σβηστούν τοπικές ανωμαλίες ή να εφαρμοστεί μία δεύτερη λεπτή στρώση κονιάματος GNK 20W προκειμένου να επιπεδωθεί πλήρως.

Η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει επαρκώς πριν τη τοποθέτηση του τελικού επιχρίσματος. Ο ακριβής χρόνος καθορίζεται από τις καιρικές συνθήκες και εκτιμάται από 2 – 6 ημέρες.

Εφαρμογή επιχρίσματος

Μετά το στέγνωμα της αντιρρηγματικής στρώσης  ασταρώνουμε την επιφάνεια με ρολό με το  GRANIKOT PRIMER. Το αστάρι πρέπει να χρωματίζεται στην απόχρωση του τελικού επιχρίσματος.  Η επιφάνεια πρέπει να στεγνώσει τουλάχιστον  2 – 4 ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες  πριν την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ο έγχρωμος σοβάς GRANIKOT ACRYLIC ή GRANIKOT SILICONE.  Ο τελικός σοβάς είναι οργανικής σύστασης και παράγεται σε 2 ποιότητες (ακρυλικός και σιλικονούχος). Επιπλέον, το υλικό παράγεται σε δύο υφές (Flat & Grafiato) και σε ποικίλες κοκκομετρίες (1.0mm,1.5mm,2.0mm,2.5mm) Χρωματίζεται σε άπειρες αποχρώσεις μέσω του συστήματος δημιουργίας αποχρώσεων Colorfull της Vitex.
 •  Το υλικό απλώνεται στην επιφάνεια με μεταλλική ανοξείδωτη σπάτουλα και τρίβεται με πλαστική σπάτουλα έτσι ώστε το υλικό να απλωθεί ομοιόμορφα. Το τελικό πάχος στρώσης του σοβά GRANIKOT είναι όσο η κοκκομετρία του υλικού.
 •  Το τελικό επίχρισμα πρέπει να εφαρμόζεται σε ενιαίες επιφάνειες (από ακμή σε ακμή) διότι διαφορετικά θα δημιουργηθούν ματίσεις.
 •  Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το αισθητικό αποτέλεσμα του έγχρωμου σοβά. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες μειώνουν τον ανοιχτό χρόνο εφαρμογής του υλικού ενώ η βροχή σε μη στεγνωμένη επιφάνεια  θα προκαλέσει αλλοίωση του τελικού αποτελέσματος.
Οι έτοιμοι σοβάδες GRANIKOT πριν την εφαρμογή τους πρέπει να ανακατεύονται με αναδευτήρα χαμηλών στροφών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μίγμα.

Σκοτίες και Κορνίζες

Οι σκοτίες δημιουργούνται πριν την εφαρμογή της αντιρρηγματικής στρώσης στις θερμομονωτικές πλάκες. Οι επιφάνειες των σκοτιών χαράσσονται με ειδική φρέζα  και οπλίζονται με το ειδικό ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΣΚΟΤΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ. Απαραίτητη είναι η επικάλυψη των πλεγμάτων σκοτίας με το ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ VITEXTHERM τουλάχιστον κατά 10 cm. Το τσιμεντοειδές κονίαμα GNK 20W επιστρώνεται και στις δύο πλευρές της εγκοπής και το ειδικό πλέγμα τοποθετείται με την χρήση του ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΚΟΤΙΑΣ. Μετά το στέγνωμα της αντιρρηγματικής στρώσης προτείνεται η επίστρωση με λεπτόκοκκο έγχρωμο επίχρισμα GRANIKOT ACRYLIC ή SILICONE.

Στηρίξεις

01.

Για την ανάρτηση μικρών φορτιών (έως 5kg) χρησιμοποιούνται τα ΣΠΙΡΑΛ ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Τα τεμάχια εφαρμόζονται με βίδωμα στην πολυστερίνη πριν ή μετά την εφαρμογή της αντιρρηγματικής προστασίας. Είναι κατάλληλα για την ανάρτηση φωτιστικών, κουδουνιών κ.α.

02.

Για την ανάρτηση μεγαλύτερων φορτίων χρησιμοποιείται ο ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ. Ο κύλινδρος τοποθετείται με τη χρήση φρέζας και γίνεται επικόλληση στο υπόστρωμα με τη χρήση του κονιάματος GNK 10G. Στις περιπτώσεις που το βάρος που πρέπει να τοποθετηθεί είναι μέχρι 15 kg δεν απαιτείται πρόσθετη στήριξη στο υπόστρωμα. Σε διαφορετική περίπτωση (15-40 kg) ο κύλινδρος πρέπει εκτός από να επικολληθεί, να βιδωθεί στο υπόστρωμα.

03.

Η  στήριξη πριζών & διακοπτών γίνεται με το ειδικό προφίλ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ. To προφίλ έχει εσωτερική διάμετρο 65mm και εξωτερική 105 mm. Αρχικά φρεζάερεται η πολυστερίνη με την ειδική ΦΡΕΖΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ και τοποθετείται το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΠΡΙΖΩΝ  με το κονίαμα GNK 10G η με την κόλλα πολυουρεθανικής σύστασης.

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο