Όροι Χρήσης

1. Γενικά

1.1 Ο παρών ιστότοπος www.vitextherm.gr (εφεξής, ο «Ιστότοπος») αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VITEX Α.Ε.»  που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Ήμερος Τόπος», νομίμως εκπροσωπουμένης (εφεξής, η «Εταιρεία»), η οποία τον εκμεταλλεύεται με σκοπό, περιοριστικά, την παρουσίαση και την προώθηση των καταστατικών και επιχειρηματικών σκοπών και δραστηριοτήτων της, καθώς και την προβολή στους επισκέπτες/χρήστες του Ιστότοπου των προϊόντων της και των εν γένει δράσεών της.

1.2 Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης. Κάθε επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από την πλοήγησή του σε αυτόν. Η συνέχιση της πλοήγησης στον Ιστότοπο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης στο σύνολο τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί, ολικά ή μερικά,με το περιεχόμενο των παρόντων όρων χρήσης, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου.

1.3 Κάθε χρήστης / επισκέπτης του Ιστότοπου οφείλει να τον χρησιμοποιεί «ως έχει», χωρίς δικαίωμα τροποποίησης ή οποιασδήποτε παρέμβασης σε αυτόν και στο περιεχόμενό του. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμιά εγγύηση οποιασδήποτε φύσης σε σχέση με τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου δεν συνιστά σε καμιά περίπτωση «οδηγία» ή «σύσταση» της Εταιρείας προς οποιονδήποτε χρήστη/επισκέπτη αυτού. 

1.4 Ο Ιστότοπος, οι τυχόν επιμέρους ιστοσελίδες του, καθώς και οι εκεί περιεχόμενες πληροφορίες και τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από πρόσωπα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση που ανήλικοι επισκεφθούν αυτοβούλως τον Ιστότοπο ή/και κάνουν χρήση περιεχομένου ή τυχόν υπηρεσιών που ενδέχεται να είναι ακατάλληλες γι’ αυτούς.

2. Λειτουργία & Περιεχόμενο Ιστότοπου – Επιφυλάξεις – Αποποίηση Ευθύνης

2.1 Η Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου να έχουν τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια, απόδοση, ποιότητα και διαθεσιμότητα χωρίς αποκλίσεις. Παρά ταύτα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου του Ιστότοπου, χωρίς αποκλίσεις ποιότητας ή άλλες (π.χ. ως προς τα χρώματα στις φωτογραφίες), ούτε ότι το περιεχόμενο θα ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις ή/και στις ανάγκες του εκάστοτε χρήστη / επισκέπτη. 

2.2 Η Εταιρεία καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και διαθεσιμότητα του Ιστότοπου, καθώς και για την αδιάκοπη και χρηστική λειτουργία του, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την ίδια. Παρά ταύτα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα και λειτουργία του Ιστότοπου (η οποία ενδέχεται να επηρεάζεται και από τον εξοπλισμό των χρηστών/επισκεπτών, από τα δίκτυα επικοινωνιών, από τον αριθμό ατόμων που επιχειρούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από λοιπές αιτίες) και διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει οποτεδήποτε, προσωρινά ή μόνιμα, ολικά ή τμηματικά, τη λειτουργία του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες.

2.3 Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, αντικατάστασης ή/και κατάργησης του περιεχομένου του Ιστότοπου οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως προηγούμενης ειδοποίησης ή ενημέρωσης των χρηστών/επισκεπτών.

2.4 Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου, ολικά ή μερικά, οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία. Ειδικότερα η Εταιρεία δεν ευθύνεται, ενδεικτικά, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων τυχόν διαφυγόντων κερδών), καθώς και για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρων, εμπειρογνωμόνων και λοιπών συμβούλων), που ενδέχεται να προκύψουν από την πρόσβαση ή πλοήγηση στον Ιστότοπο ή από την αποθήκευση, τη φόρτωση (“downloading”) ή τη χρήση οποιουδήποτε κειμένου, οπτικοακουστικού υλικού, δεδομένων, εικόνων, αρχείων ήχου ή άλλου υλικού αναρτημένου στον Ιστότοπο, καθώς επίσης για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκλήθεί από ιό (“virus”), από λάθος στο πρόγραμμα (“bug”), από ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψή της, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (“hardware”), λογισμικού (“software”) ή άλλη δυσλειτουργία (π.χ. καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου). Ρητά διευκρινίζεται ότι κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να έχει μεριμνήσει για την προστασία του δικού του τεχνικού εξοπλισμού, του λογισμικού του και της ασφαλούς πλοήγησής του στον Ιστότοπο (ενδεικτικά, μέσω χρήσης “antivirus”, “virus scanner” ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτού. 

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά οπτικοακουστικού υλικού, καθώς και κάθε είδους αρχείων, αποτελεί πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και διέπεται από τις ισχύουσες (εθνικές και διεθνείς) διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ή της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συνολικά, τμηματικά ή περιληπτικά, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (“downloading”), μετάφραση, τροποποίηση του περιεχομένου του Ιστότοπου, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέπτες /χρήστες του Ιστότοπου αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι το εν γένει περιεχόμενο του Ιστότοπου ανήκει στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας  και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του καθ’ οιονδήποτε τρόπο ενδέχεται να επισύρει συνέπειες και κυρώσεις προβλεπόμενες από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική αστική και ποινική νομοθεσία.   

4. Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά επισκεπτών/χρηστών

4.1 Κάθε επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου οφείλει αφενός να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση ή επέμβαση σε σχέση με τον Ιστότοπο. Κάθε επισκέπτης/χρήσης ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν προκληθεί στον Ιστότοπο ή στην Εταιρεία εξαιτίας παράνομης ή αθέμιτης χρήσης του Ιστότοπου από τον εν λόγω επισκέπτη/χρήστη.

4.2 Διευκρινίζεται ειδικότερα ότι απαγορεύεται η ανάρτηση στον Ιστότοπο ή η με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση μέσω του Ιστότοπου οποιουδήποτε δυσφημιστικού, εξυβριστικού, εκφοβιστικού, απειλητικού, προσβλητικού και εν γένει παράνομου υλικού.

5. Σύνδεσμοι (“hyperlinks”)

Ο Ιστότοπος ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει σύνδεσμο (“hyperlink”) σε ιστότοπους ή ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν εκεί και, συνεπώς, την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια αυτών και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμιά σχετική ευθύνη οποιασδήποτε φύσης για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση των εν λόγω ιστότοπων ή ιστοσελίδων τρίτων. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η Εταιρεία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστότοπων, των ιστοσελίδων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών τρίτων, στις περιπτώσεις που η Εταιρεία παρέχει σχετικό σύνδεσμο. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου υποχρεούται να απευθύνεται απευθείας στους παρόχους των εν λόγω ιστότοπτων για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση τους και να συμμορφώνεται με τους σχετικούς όρους χρήσης αυτών. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί από τον Ιστότοπο, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συνδέσμους με ιστότοπους/ιστοσελίδες τρίτων.

6. Αναθεώρηση

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης του Ιστότοπου οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή ενημέρωση. Κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ανατρέχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα στους όρους χρήσης του Ιστότοπου, ώστε να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους τυχόν τροποποιημένους όρους χρήσης.

7. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η επεξεργασία από την Εταιρεία τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη του Ιστότοπου, που σχετίζεται με την είσοδό του και την πλοήγησή του στον Ιστότοπο, υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης καθώς και στους όρους της «Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» που βρίσκεται αναρτημένη στον Ιστότοπο και την οποία οφείλει να διαβάσει κάθε επισκέπτης/χρήστης αυτού.

8. Χρήση “Cookies”

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και αξιοποίησης εκ μέρους της Εταιρείας της τεχνολογίας “Cookies” στον Ιστότοπο οι επισκέπτες/χρήστες θα πρέπει να ανατρέξουν στην «Πολιτική Επεξεργασίας Cookies» που βρίσκεται αναρτημένη στον Ιστότοπο.

9. Τελικοί Όροι

9.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης του Ιστότοπου διέπονται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και ερμηνεύονται επιπρόσθετα με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

9.2 Σε περίπτωση που κάποιος όρος χρήσης του Ιστότοπου κριθεί αντίθετος προς τον νόμο και ως εκ τούτου άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει (εάν δεν αντικατασταθεί από άλλο, έγκυρο), χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης του Ιστότοπου.

9.3 Για κάθε τυχόν διαφορά σχετική με τη ισχύ, ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης αποκλειστικά αρμόγια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.  

10. Επικοινωνία

Για κάθε τυχόν επιπλέον διευκρίνιση ή παρατήρηση αναφορικά με τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: (i) στο τηλ. +30210 5589400 ή (ii) στο fax +30 2105597859 ή (iii) στο e-mail  dpo@vitex.gr ή (iv) ταχυδρομικά στη διεύθυνση: «Ημερος Τόπος», Ασπρόπυργος Αττικής, Τ.Κ. 19300, Τ.Θ. 139.   

Σημείωση: Τα χρώματα στην οθόνη ή στις εκτυπώσεις σας μπορεί να διαφέρουν από την πραγματικότητα

Scroll to Top
Scroll to Top Μετάβαση στο περιεχόμενο